• جمعه ۳ اردیبهشت ۱۴۰۰ -
  • 23/04/2021

گزارش «اقتصاد کرمان» از دستاورد ارزشمند «سیمان کرمان» در کوران تحریم؛

تولید «سیمان چاه نفت فراساحل» گام مستحکم تحقق «اقتصاد مقاومتی»

در روزهایی که اقتصاد کشور با شرایط خاصی روبرو است و تلاش بخشی از بنگاه های اقتصادی به تکاپو برای بقا محدود شده، گروه صنایع سیمان کرمان به عنوان یک گروه اقتصادی «پیشرو» و «ارزش آفرین» در اندیشه باز کردن راهی به رونق و اعتلای اقتصاد کشور است و در همین راستا موفق شد محصولی جدید به سبد محصولات سیمانی کشور بیفزاید.

بی‌شک یکی از اصلی ترین مواد ایجاد زیرساخت‌های استخراج نفت ، سیمان حفاری است که کاربرد آن در ایجاد دیواره داخلی چاه نفت وگاز وجلوگیری از ریزش، انسداد وقطع سیستم حفاری وانتقال است.در اهمیت وحساسیت کاربرد وکیفیت سیمان حفاری همین بس که استفاده غیر استاندارد وکاربرد غیراصولی آن موجب انفجار، آتش سوزی های عظیم ونهایتا از کار افتادن تجهیزات حفاری واستخراج است.درکشورما بعنوان یکی از برترین تولیدکنندگان نفت وگاز دنیا، همواره این محصول موردنیاز واحتیاج بوده وتا سالیان گذشته باواردات از سایر کشورهای تولیدکننده وخارج از کشور این نیاز برطرف می‌شد.
گــروه صــنایع ســیمان کرمــان از ســال 1378 بــه منظــور تولیــد محصــولات جدیــد و برطــرف نمــودن نیــاز داخــل کشـور در زمینـه تـامین سـیمان هـای حفـاری ،اقـدام بـه تولیـد سـیمان چـاه نفـت کـلاس G نمـود و تـاکنون پـس از گذشــت 20 ســال از زمــان شــروع بــه تولیــد ایــن محصــول ، همــواره در رابطــه بــا ارتقــاء کیفــی ایــن نــوع ســیمان تحقیقات آزمایشگاهی و میـدانی زیـادی نمـوده اسـت بـه طـوری کـه هـم اکنـون از نظـر کمـی گـروه صـنایع سـیمان کرمان با توان تولیـد 350 هـزار تـن سـیمان حفـاری در سـال جـزء بزرگتـرین تولیـد کننـدگان سـیمان چـاه نفـت کـلاس G در داخــل کشــور از و نظــر کیفــی نیــز قابــل رقابــت بــا نمونــه هــای مشــابه خارجی می باشد.
گـروه صـنایع سـیمان کرمـان بـا تکیـه بـر اصـل مشـتری مـداری همـواره سـعی نمـوده اسـت عـلاوه بـر رعایـت کلیـه پارامترهـای کیفـی بـا توجـه بـه اسـتاندارد بـین المللـی API ، اسـتانداردهای داخلـی شـرکتها را نیـزتـا حـد امکـان پوشـش دهـد و محصـول مـورد نیـاز ایـن شـرکتها را بـر اسـاس خواسـته مشـتری در کمتـرین زمـان ممکن و بالاترین کیفیت تولید و عرضه نماید.
نظر به اینکه استخراج نفت وگاز محدود به عوارض خشکی نمی شود و دامنه کشف واستخراج آن در دریا وآنسوی سواحل نیز گسترش یافته و بزرگترین میادین نفت وگاز در پهنه نیلگون خلیج فارس قرارگرفته است،گروه صنایع سیمان کرمان برخود واجب دانست تا گام بعدی خود را درراستای خودکفایی کشور از ورود سیمان های حفاری برای سکوهای استخراج دریایی بردارد وشاهد افتخاری دیگر دراین مجموعه قدرتمند صنعت سیمان کشورباشیم، وآن تولید سیمان حفاری فراساحل ویژه سکوهای حفاری داخل دریا است.
در سـال 1397 شـرکت مهندسـی و خـدماتی چـاه پیمـای مهـران کـه یکـی از شـرکت هـای مطـرح در ارائـه خـدمات سـیمانکاری چـاه هـای نفـت و گـاز در کشـور اسـت، بـرای اولـین بـار توانسـته اسـت از سـیمان چـاه نفـت کـلاسGارتقـاء یافتـه گـروه صـنایع سـیمان کرمـان درسـیمانکاری چـاه هـای فراساحل  فـاز 14 میـدان گـازی پـارس جنـوبی اســتفاده نمایــد. لازم بــه ذکــر اســت تاکنون ســیمان مــورد نیــاز حفــاری هــای فراســاحل ، از خــارج از کشــور و عمــدتا از کشورهای آلمـان و امارات متحده عربی تـامین مـی شد کـه بـا دسـتیابی بـه دانـش فنـی تولیـد ایـن سـیمان هـا در گـروه صـنایع سـیمان کرمـان مـی تـوان ضـمن جلـوگیری از خـروج ارز از کشـور از وابسـتگی شـرکت هـای نفتـی بـه سـیمان هـای خارجی نیز کاسته شود تا در این زمینه کشور به خودکفایی برسد.
مهندس رحمانی مدیرعامل سیمان کرمان در این خصوص عنوان کرد: نظر به وجودبستر مناسب، زیر ساخت‌های لازم، دانش فنی وتجربه کارشناسان، مواداولیه وتکنولوژی مناسب درامکان تولید سیمان های خاص ،استراتژی وهدایت مجموعه را به سمت تولید سیمان های خاص برده ایم ودر بحث تحقیق وپژوهش وتولید محصولات جدید وخاص سرمایه گذاری وحمایتهای ویژه تخصیص یافته است. خوشبختانه این رویکرد با نتایج بسیارمفید وموثری همراه بوده که علاوه بر سودآوری وارزش افزوده بیشتر، مهمترین دستاورد آن گامی در جهت  خودکفایی کشور وپیشگیری از ورود محصولات خاص سیمانی مورد نیاز بوده واین در شرایطی است که سایه تحریم‌ها روز به روز سنگین تر میشود.
رحمانی ضمن تقدیر وتشکر از مجموعه مدیران، پرسنل کارشناسان سیمان کرمان عنوان داشت ،خوشبختانه سیمان کرمان در سال 97 به افتخارات بزرگی دست پیداکرد که ازآن جمله کسب رتبه برتر و بالاترین سطح تنوع در بین کارخانجات سیمان کشور بود.ایشان تولید سیمان سفید را حرکت بزرگ دیگر سیمان کرمان در سال گذشته دانست
عضو هیئت مدیره سیمان کرمان عنوان داشت در شرایطی که کشور مورد تهاجم تروریسم اقتصادی قرارگرفته و تحریم‌های ناعادلانه همواره صنعت وتجارت کشور را هدف قرار داده، توجه به اصول اقتصاد مقاومتی که همواره مورد تاکید مقام معظم رهبری است می‌تواند راهنمای گذر از این گونه تنگناها باشد.
 رحمانی افزود:تلاش ما درمجموعه سیمان کرمان، تدوین استراتژی های کلان مدیریتی بر پایه اصول اقتصاد مقاومتی وخودکفایی است که به لطف پروردگار تا کنون محقق شده ونتایج مطلوبی هم بدست آمده. گواه آن اخذ افتخارات متعدد، تولیدمحصولات جدید مهم وکاربردی وسطح بالای کیفی و کمی تولیدات وهمچنین انتخاب سیمان کرمان  بعنوان واحد صنعتی نمونه در رعایت اصول اقتصاد مقاومتی است.
ایشان اظهار امیدواری کرد نهاد های حاکمیتی بویژه شرکت های تابعه وزارت نفت و پیمانکاران مربوط ضمن همکاری با این واحد تولیدی نسبت به ارتقای هرچه بهتر کیفیت محصول و انجام تست های شرایط پیچیده تر مساعدت نموده و از کالای ایرانی و برند خوشنام سیمان کرمان در سال رونق تولید حمایت کنند . صرفاً با تولید ملی ، حمایت از کار و سرمایه ایرانی و جهاد اقتصادی ، میهن عزیزمان ایران اسلامی در چرخه رقابت پیروز مندانه جهانی قرار می گیرد.
شایان ذکر است که گروه صنایع سیمان کرمان زیر مجموعه هلدینگ سیدکو و تابعه گروه توسعه ملی وابسته به بانک ملی است.

 
گالری عکس
اخبار مرتبط
نظرات شما