• چهارشنبه ۱۳ اسفند ۱۳۹۹ -
  • 03/03/2021

تیتر
سرویس
از تاریخ
تا تاریخ
کلید واژه

گزارش بازار؛
درمعاملات سومین هفته دی ماه 99 در بورس منطقه‌ای کرمان تعداد 32 میلیون و 747 هزار سهم به ارزش بیش از 634 میلیارد و 248 میلیون ریال مورد معامله قرار گرفت، که نسبت به هفته گذشته 30 درصد کاهش داشته‌است.
گزارش بازار؛
درمعاملات هفته منتهی به نهم مهر 99 در «بورس منطقه‌ای کرمان» تعداد 60 میلیون و 110 هزار سهم به ارزش بیش از 798 میلیارد و 618 میلیون ریال مورد معامله قرار گرفت، که نسبت به هفته گذشته 13 درصد رشد داشته‌است.
گزارش بازار؛
در معاملات هفته منتهی به دوم مهر 99 در «بورس منطقه‌ای کرمان» تعداد 55 میلیون و 913 هزار سهم به ارزش بیش از 897 میلیارد و 30 میلیون ریال مورد معامله قرار گرفت، که نسبت به هفته گذشته 13 درصد رشد داشته‌است.
گزارش بازار؛
درمعاملات هفته منتهی به 26 شهریور 99 در «بورس منطقه‌ای کرمان» تعداد 73 میلیون و 866 هزار سهم به ارزش بیش از 793 میلیارد و 298 میلیون ریال مورد معامله قرار گرفت، که نسبت به هفته گذشته 11 درصد کاهش داشته‌است.
گزارش بازار؛
درمعاملات بورس منطقه‌ای کرمان در هفته منتهی به ۹ مرداد ۹۹ تعداد ۴۹ میلیون و ۶۰۳ هزار سهم به ارزش بیش از ۱۶۱۱ میلیارد و ۲۷۲ میلیون ریال مورد معامله قرار گرفت، که نسبت به هفته گذشته ۳۲ درصد افزایش داشته‌است.
گزارش بازار؛
درمعاملات بورس منطقه‌ای کرمان در هفته منتهی به 4 دی 98 تعداد 61 میلیون و 118 هزار سهم به ارزش بیش از 362 میلیارد و 841 میلیون ریال مورد معامله قرار گرفت، که نسبت به هفته گذشته 6 درصد کاهش داشته‌است.
گزارش بازار؛
درمعاملات آخرین هفته آذرماه در بورس منطقه‌ای کرمان تعداد 59 میلیون و 211 هزار سهم به ارزش بیش از 386 میلیارد و 247 میلیون ریال مورد معامله قرار گرفت، که نسبت به هفته گذشته 19 درصد کاهش داشته‌است.
گزارش بازار؛
درمعاملات هفته منتهی به 14 آبان 98 در بورس منطقه‌ای کرمان تعداد 31 میلیون و 506 هزار سهم به ارزش بیش از 214 میلیارد و 242 میلیون ریال مورد معامله قرار گرفت، که نسبت به هفته گذشته 20 درصد رشد داشته‌است.
گزارش بازار؛
درمعاملات هفته منتهی به 17 مهرماه 98در بورس منطقه‌ای کرمان تعداد 156 میلیون و 229 هزار سهم به ارزش بیش از 943 میلیارد و 661 میلیون ریال مورد معامله قرار گرفت، که نسبت به هفته گذشته 46 درصد کاهش داشته‌است.
گزارش بازار؛
درمعاملات هفته منتهی به سوم مهر 98 در بورس منطقه‌ای کرمان تعداد 95 میلیون و 630 هزار سهم به ارزش بیش از 542 میلیارد و 177 میلیون ریال مورد معامله قرار گرفت، که نسبت به هفته گذشته 41 درصد رشد داشته‌است.
گزارش بازار؛
در معاملات دومین هفته از شهریور 98 در بورس منطقه‌ای کرمان، تعداد 104 میلیون و 275 هزار سهم به ارزش بیش از 795 میلیارد و 753 میلیون ریال، مورد معامله قرار گرفت، که نسبت به هفته گذشته 84 درصد رشد داشته‌ است.
گزارش بازار؛
درمعاملات آخرین هفته مرداد 98 در بورس منطقه‌ای کرمان تعداد 51 میلیون و 531 هزار سهم به ارزش بیش از 216 میلیارد و 124 میلیون ریال مورد معامله قرار گرفت، که نسبت به هفته گذشته 77 درصد رشد داشته‌است.
گزارش بازار؛
درمعاملات این هفته در بورس منطقه‌ای کرمان تعداد 33 میلیون و 596 هزار سهم به ارزش بیش از 263 میلیارد و 24 میلیون ریال مورد معامله قرار گرفت، که نسبت به هفته گذشته 19 درصد رشد داشته‌است.
گزارش بازار؛
در نخستین هفته تابستان 98 در بورس منطقه‌ای کرمان تعداد 65 میلیون و 465 هزار سهم به ارزش بیش از 217 میلیارد و 514 میلیون ریال مورد معامله قرار گرفت، که نسبت به هفته گذشته 18 درصد کاهش داشته‌است.
گزارش بازار؛
درمعاملات سومین هفته خرداد 98 در بورس منطقه‌ای کرمان تعداد 77 میلیون و 776 هزار سهم به ارزش بیش از 273 میلیارد و 806 میلیون ریال مورد معامله قرار گرفت، که نسبت به هفته گذشته 39 درصد رشد داشته‌است.
گزارش بازار؛
درمعاملات این هفته در بورس منطقه‌ای کرمان تعداد 60 میلیون و 182 هزار سهم به ارزش بیش از 196 میلیارد و 241 میلیون ریال مورد معامله قرار گرفت که نسبت به هفته گذشته 24 درصد کاهش داشته‌است.
نگاهی نو به صنعت زغال از سوی «میدکو»
گزارش تالار؛
درمعاملات این هفته در بورس منطقه‌ای کرمان تعداد 132 میلیون و 619 هزار سهم به ارزش بیش از 427 میلیارد و 222 میلیون ریال مورد معامله قرار گرفت، که نسبت به هفته گذشته 32 درصد کاهش داشته‌است.
گزارش تالار کرمان؛
درمعاملات این هفته در بورس منطقه‌ای کرمان تعداد 64 میلیون و 511 هزار سهم به ارزش بیش از 158 میلیارد و 329 میلیون ریال مورد معامله قرار گرفت، که نسبت به هفته گذشته 32 درصد کاهش داشته‌است.
9 میلیون و 89 هزار سهم به ارزش بیش از 29 میلیارد و 104 میلیون ریال روز شنبه هفته جاری در بورس منطقه ای کرمان معامله شد.