• چهارشنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۸ -
  • 11/12/2019

تیتر
سرویس
از تاریخ
تا تاریخ
کلید واژه

اقتصاد خانواده تنها محدود به خانواده‌های مرفه و ثروتمند نیست. این علم برای اقشار کم‌درآمد که اتفاقا دخل و خرجشان همخوانی ندارد کاربرد‌های بیشتری خواهد داشت.