• چهارشنبه ۱۳ اسفند ۱۳۹۹ -
  • 03/03/2021

تیتر
سرویس
از تاریخ
تا تاریخ
کلید واژه

به رییس کل بانک مرکزی ارایه شد
پیرو ارائه گزارش دبیرکل انجمن پسته ایران به نمایندگی از اتاق بازرگانی کرمان در نشست اخیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان کرمان پیرامون وضعیت وخیم کنونی صنعت پسته،در نشست دیگری با حضور رییس کل بانک مرکزی، نامۀ حاوی پیشنهادهای انجمن پسته در خصوص اصلاح شیوه رفع تعهد ارزی صادرکنندگان پسته به عبدالناصر همتی ارائه شد.