• چهارشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۹ -
  • 15/07/2020

تیتر
سرویس
از تاریخ
تا تاریخ
کلید واژه

عضو هیات مدیره اتحادیه صادرکنندگان خشکبار ایران ترسیم کرد؛
مظفر محمدی عضو هیات مدیره اتحادیه صادرکنندگان خشکبار ایران به بررسی مهم ترین اتفاقات موثر بر قیمت پسته و چشم انداز آتی قیمت این دُردانه صادرات غیرنفتی کشور پرداخت.