• شنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۹ -
  • 15/08/2020

تیتر
سرویس
از تاریخ
تا تاریخ
کلید واژه

مدیرکل بیمه بیکاری و حمایت از مشاغل وزارت کار گفت:
مدیرکل بیمه بیکاری و حمایت از مشاغل وزارت کار با اشاره به اینکه بعد از 12 سال تعادل بین منابع و مصارف بیمه بیکاری تامین اجتماعی محقق شد گفت : 254هزار نفر در کشور از مقرری بیمه بیکاری استفاده می کنند.
کارگاه آموزشی توانمند سازی کاریابی های استان کرمان در محل سالن ایثار اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی با حضور مدیرکل دفتر هدایت نیروی کار کاریابی های کشور و رئیس نظارت بر عملکرد کاریابی ها وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی برگزار شد
اعطای نمایندگی به همراه مزایای عالی