• یکشنبه ۲۶ آبان ۱۳۹۸ -
  • 17/11/2019

تیتر
سرویس
از تاریخ
تا تاریخ
کلید واژه

گزارش بازار؛
درمعاملات هفته منتهی به 14 آبان 98 در بورس منطقه‌ای کرمان تعداد 31 میلیون و 506 هزار سهم به ارزش بیش از 214 میلیارد و 242 میلیون ریال مورد معامله قرار گرفت، که نسبت به هفته گذشته 20 درصد رشد داشته‌است.
گزارش بازار؛
درمعاملات هفته منتهی به هشتم آبان98 در بورس منطقه‌ای کرمان تعداد 30 میلیون و 528 هزار سهم به ارزش بیش از 179 میلیارد و 739 میلیون ریال مورد معامله قرار گرفت، که نسبت به هفته گذشته 6 درصد کاهش داشته‌است.
گزارش بازار؛
درمعاملات هفته منتهی به اول آبان 98 در بورس منطقه‌ای کرمان تعداد 55 میلیون و 684 هزار سهم به ارزش بیش از 190 میلیارد و 924 میلیون ریال مورد معامله قرار گرفت، که نسبت به هفته گذشته 29 درصد کاهش داشته‌است.
گزارش بازار؛
درمعاملات هفته منتهی به 17 مهرماه 98در بورس منطقه‌ای کرمان تعداد 156 میلیون و 229 هزار سهم به ارزش بیش از 943 میلیارد و 661 میلیون ریال مورد معامله قرار گرفت، که نسبت به هفته گذشته 46 درصد کاهش داشته‌است.
گزارش بازار؛
درمعاملات هفته منتهی به سوم مهر 98 در بورس منطقه‌ای کرمان تعداد 95 میلیون و 630 هزار سهم به ارزش بیش از 542 میلیارد و 177 میلیون ریال مورد معامله قرار گرفت، که نسبت به هفته گذشته 41 درصد رشد داشته‌است.
گزارش بازار؛
در معاملات دومین هفته از شهریور 98 در بورس منطقه‌ای کرمان، تعداد 104 میلیون و 275 هزار سهم به ارزش بیش از 795 میلیارد و 753 میلیون ریال، مورد معامله قرار گرفت، که نسبت به هفته گذشته 84 درصد رشد داشته‌ است.
گزارش بازار؛
در معاملات اولین هفته شهریورماه98 در بورس منطقه‌ای کرمان تعداد 80 میلیون و 528 هزار سهم به ارزش بیش از 433 میلیارد و 645 میلیون ریال مورد معامله قرار گرفت، که نسبت به هفته گذشته بیش از 100 درصد رشد داشته‌است.
گزارش بازار؛
درمعاملات آخرین هفته مرداد 98 در بورس منطقه‌ای کرمان تعداد 51 میلیون و 531 هزار سهم به ارزش بیش از 216 میلیارد و 124 میلیون ریال مورد معامله قرار گرفت، که نسبت به هفته گذشته 77 درصد رشد داشته‌است.
گزارش بازار؛
درمعاملات هفته منتهی به 23 مرداد 98 در بورس منطقه‌ای کرمان تعداد 21 میلیون و 966 هزار سهم به ارزش بیش از 122 میلیارد و 779 میلیون ریال مورد معامله قرار گرفت، که نسبت به هفته گذشته 47 درصد کاهش داشته‌است.
گزارش بازار؛
درمعاملات این هفته از مردادماه 98 در بورس منطقه‌ای کرمان تعداد 31 میلیون و 243 هزار سهم به ارزش بیش از 255 میلیارد و 68 میلیون ریال مورد معامله قرار گرفت، که نسبت به هفته گذشته 15 درصد رشد داشته‌است.
گزارش بازار؛
درمعاملات هفته منتهی به دوم مرداد 98 در بورس منطقه‌ای کرمان تعداد 25 میلیون و 155 هزار سهم به ارزش بیش از 222 میلیارد و 866 میلیون ریال مورد معامله قرار گرفت، که نسبت به هفته گذشته 15 درصد کاهش داشته‌است.
گزارش بازار؛
درمعاملات این هفته در بورس منطقه‌ای کرمان تعداد 33 میلیون و 596 هزار سهم به ارزش بیش از 263 میلیارد و 24 میلیون ریال مورد معامله قرار گرفت، که نسبت به هفته گذشته 19 درصد رشد داشته‌است.
گزارش بازار؛
درمعاملات این هفته در بورس منطقه‌ای کرمان تعداد 56 میلیون و 449 هزار سهم به ارزش بیش از 221 میلیارد و 734 میلیون ریال مورد معامله قرار گرفت، که نسبت به هفته گذشته 17 درصد رشد داشته‌است.
گزارش بازار؛
در نخستین هفته تابستان 98 در بورس منطقه‌ای کرمان تعداد 65 میلیون و 465 هزار سهم به ارزش بیش از 217 میلیارد و 514 میلیون ریال مورد معامله قرار گرفت، که نسبت به هفته گذشته 18 درصد کاهش داشته‌است.
گزارش بازار؛
درمعاملات این هفته در بورس منطقه‌ای کرمان تعداد 75 میلیون و 443 هزار سهم به ارزش بیش از 265 میلیارد و 592 میلیون ریال مورد معامله قرار گرفت، که نسبت به هفته گذشته 3 درصد کاهش داشته‌است.
گزارش بازار؛
درمعاملات سومین هفته خرداد 98 در بورس منطقه‌ای کرمان تعداد 77 میلیون و 776 هزار سهم به ارزش بیش از 273 میلیارد و 806 میلیون ریال مورد معامله قرار گرفت، که نسبت به هفته گذشته 39 درصد رشد داشته‌است.
گزارش بازار؛
درمعاملات این هفته در بورس منطقه‌ای کرمان تعداد 83 میلیون و 355 هزار سهم به ارزش بیش از 266 میلیارد و 198 میلیون ریال مورد معامله قرار گرفت، که نسبت به هفته گذشته 12 درصد کاهش داشته‌است.