• چهارشنبه ۱۳ اسفند ۱۳۹۹ -
  • 03/03/2021

تیتر
سرویس
از تاریخ
تا تاریخ
کلید واژه

گزارش بازار؛
در معاملات دومین هفته بهمن ۹۹ در بورس منطقه ای کرمان تعداد 33 میلیون و 705 هزار سهم به ارزش بیش از 602 میلیارد و 206 میلیون ریال مورد معامله قرار گرفت، که نسبت به هفته قبل از آن 24 درصد کاهش داشته‌است.
گزارش بازار؛
در معاملات هفته منتهی به بیست و چهارم دی ماه 99 در «بورس منطقه‌ای کرمان» تعداد 61 میلیون و 107 هزار سهم به ارزش بیش از 879 میلیارد و 253 میلیون ریال مورد معامله قرار گرفت، که نسبت به هفته گذشته 39 درصد رشد داشته‌است.
گزارش بازار؛
در معاملات هفته منتهی به دوم مهر 99 در «بورس منطقه‌ای کرمان» تعداد 55 میلیون و 913 هزار سهم به ارزش بیش از 897 میلیارد و 30 میلیون ریال مورد معامله قرار گرفت، که نسبت به هفته گذشته 13 درصد رشد داشته‌است.
گزارش بازار؛
درمعاملات دومین هفته شهریور ۹۹ در «بورس منطقه‌ای کرمان» تعداد 29 میلیون و 982 هزار سهم به ارزش بیش از 599 میلیارد و 175 میلیون ریال مورد معامله قرار گرفت، که نسبت به هفته گذشته 37 درصد کاهش داشته‌است.
گزارش بازار؛
در معاملات اولین هفته شهریور ۹۹ در بورس منطقه‌ای کرمان تعداد 41 میلیون و 16 هزار سهم به ارزش بیش از 950 میلیارد و 494 میلیون ریال مورد معامله قرار گرفت، که نسبت به هفته گذشته 15 درصد کاهش داشته‌است.
گزارش بازار؛
در معاملات سومین هفته مرداد ۹۹(منتهی به 22 مرداد) در بورس منطقه‌ای کرمان تعداد 53 میلیون و 319 هزار سهم به ارزش بیش از 1043 میلیارد و 137 میلیون ریال مورد معامله قرار گرفت، که نسبت به هفته گذشته 19 درصد کاهش داشته‌است.
گزارش بازار؛
درمعاملات بورس منطقه‌ای کرمان در هفته منتهی به ۹ مرداد ۹۹ تعداد ۴۹ میلیون و ۶۰۳ هزار سهم به ارزش بیش از ۱۶۱۱ میلیارد و ۲۷۲ میلیون ریال مورد معامله قرار گرفت، که نسبت به هفته گذشته ۳۲ درصد افزایش داشته‌است.
گزارش بازار؛
درمعاملات هفته منتهی به 24 اردیبهشت99 در «بورس منطقه‌ای کرمان» تعداد 131 میلیون و 818 هزار سهم به ارزش بیش از 1769 میلیارد و 276 میلیون ریال مورد معامله قرار گرفت، که نسبت به هفته گذشته 25 درصد رشد داشته‌است.
گزارش بازار؛
درمعاملات هفته منتهی به هفدهم اردیبهشت99 در بورس منطقه‌ای کرمان تعداد 135 میلیون و 817 هزار سهم به ارزش بیش از 1416 میلیارد و 527 میلیون ریال مورد معامله قرار گرفت، که نسبت به هفته گذشته 51 درصد رشد داشته‌است.
گزارش بازار؛
درمعاملات هفته منتهی به سوم اردیبهشت 99 در بورس منطقه‌ای کرمان تعداد 75 میلیون و 194 هزار سهم به ارزش بیش از 863 میلیارد و 128 میلیون ریال مورد معامله قرار گرفت، که نسبت به هفته گذشته 16 درصد رشد داشته‌است.
گزارش بازار؛
درمعاملات هفته منتهی به دوم بهمن 98 در بورس منطقه‌ای کرمان تعداد 63 میلیون و 211 هزار سهم به ارزش بیش از 385 میلیارد و 90 میلیون ریال مورد معامله قرار گرفت، که نسبت به هفته گذشته 31 درصد رشد داشته‌است.
گزارش بازار؛
درمعاملات هفته منتهی به 25 دی 98 در بورس منطقه‌ای کرمان تعداد 50 میلیون و 159 هزار سهم به ارزش بیش از 293 میلیارد و 962 میلیون ریال مورد معامله قرار گرفت، که نسبت به هفته گذشته 22 درصد کاهش داشته‌است.
گزارش بازار؛
درمعاملات دومین هفته دی ماه 98 در بورس منطقه‌ای کرمان تعداد 171 میلیون و 894 هزار سهم به ارزش بیش از 1550 میلیارد و 403 میلیون ریال مورد معامله قرار گرفت، که نسبت به هفته گذشته 327 درصد رشد داشته‌است.
گزارش بازار؛
درمعاملات بورس منطقه‌ای کرمان در هفته منتهی به 4 دی 98 تعداد 61 میلیون و 118 هزار سهم به ارزش بیش از 362 میلیارد و 841 میلیون ریال مورد معامله قرار گرفت، که نسبت به هفته گذشته 6 درصد کاهش داشته‌است.
گزارش بازار؛
درمعاملات آخرین هفته آذرماه در بورس منطقه‌ای کرمان تعداد 59 میلیون و 211 هزار سهم به ارزش بیش از 386 میلیارد و 247 میلیون ریال مورد معامله قرار گرفت، که نسبت به هفته گذشته 19 درصد کاهش داشته‌است.
گزارش بازار؛
در معاملات سومین هفته آذر 98 در بورس منطقه‌ای کرمان تعداد 74 میلیون و 737 هزار سهم به ارزش بیش از 476 میلیارد و 354 میلیون ریال مورد معامله قرار گرفت، که نسبت به هفته گذشته 31 درصد رشد داشته‌است.
گزارش بازار؛
درمعاملات دومین هفته آذرماه98 در بورس منطقه‌ای کرمان تعداد 103 میلیون و 223 هزار سهم به ارزش بیش از 362 میلیارد و 363 میلیون ریال مورد معامله قرار گرفت، که نسبت به هفته گذشته 7 درصد رشد داشته‌است.
گزارش بازار؛
درمعاملات اولین هفته آذرماه 98 در بورس منطقه‌ای کرمان تعداد 75 میلیون و 214 هزار سهم به ارزش بیش از 338 میلیارد و 816 میلیون ریال مورد معامله قرار گرفت، که نسبت به هفته گذشته 94 درصد کاهش داشته‌است.
گزارش بازار؛
درمعاملات هفته منتهی به 14 آبان 98 در بورس منطقه‌ای کرمان تعداد 31 میلیون و 506 هزار سهم به ارزش بیش از 214 میلیارد و 242 میلیون ریال مورد معامله قرار گرفت، که نسبت به هفته گذشته 20 درصد رشد داشته‌است.
گزارش بازار؛
درمعاملات هفته منتهی به هشتم آبان98 در بورس منطقه‌ای کرمان تعداد 30 میلیون و 528 هزار سهم به ارزش بیش از 179 میلیارد و 739 میلیون ریال مورد معامله قرار گرفت، که نسبت به هفته گذشته 6 درصد کاهش داشته‌است.